VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ANGELSBARBER.SK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa pri poskytovaní služieb, ktoré má objednávateľ možnosť si objednať u poskytovateľa prostredníctvom elektronického objednávkového formulára (ďalej ako „elektronický objednávkový formulár“) umiestneného na webovej stránke poskytovateľa www.angelsbarber.sk (ďalej ako „webová stránka“) v na to určenej sekcii webovej stránky.
 2. Poskytovateľ umožňuje každému objednávateľovi dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému objednávateľovi jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na webovej stránke.
 3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej na diaľku postupom upraveným v týchto obchodných podmienkach, a zároveň, vo vzťahu k objednávateľom, ktorí sú v postavení spotrebiteľa, sú plnením informačnej povinnosti poskytovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

II. VÝKLAD POJMOV

 1. Na účely týchto obchodných podmienok sa:
 1. Poskytovateľom rozumie obchodná spoločnosť Andelom s. r. o., so sídlom Koniarekova 30, 917 01 Trnava, IČO: 50 829 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39963/T (ďalej ako „Poskytovateľ“),
 2. objednávateľom rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického formulára vstupuje do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, pričom platí, že ak nie je ďalej uvedené inak, táto je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) spotrebiteľom (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“)
 3. zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie Poskytovateľa a Objednávateľa (ďalej ako „Zmluvné strany“),
 4. službou rozumie strihanie vlasov, úprava brady alebo kombinácia oboch služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje ako svoju podnikateľskú činnosť (ďalej aj ako „Služba“); pričom aktuálny zoznam Služieb, vrátane ich vlastností a charakteru je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa,
 5. zmluvou rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára a webovej stránky, a v ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Službu vrátane všetkých medzi Zmluvnými stranami dohodnutých plnení a Objednávateľ sa zaväzuje za Službu s príslušnými plneniami zaplatiť stanovenú cenu (ďalej ako „Zmluva“),
 6. elektronickou správou rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany, elektronická správa odoslaná prostredníctvom kontaktného formulára alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej ako „elektronická správa“),
 7. pojmom bez zbytočného odkladu rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti, ak príslušné právne predpisy neustanovujú v konkrétnom prípade inak,
 8. objednávkou rozumie odoslaný elektronický formulár nachádzajúci sa v sekcii webovej stránky s názvom Rezervovať termín, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Objednávateľovi, ktoré Objednávateľ vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného elektronického formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko Objednať s povinnosťou platby alebo na iné políčko s obdobným významom stáva návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ďalej ako „Objednávka“),
 9. potvrdením objednávky rozumie prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Objednávateľa (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy, najmä:
 • identifikáciu druhu objednanej Služby a zamestnanca alebo inú osobu poverenú Poskytovateľom, ktorý Službu vykoná, ak si ho Objednávateľ zvolí,
 • záväzný termín dodania Služby obsahujúci dátum a čas,
 • údaje Objednávateľa a jeho kontaktné údaje,
 • celkovú cenu objednanej Služby vrátane nákladov na ostatné súvisiace plnenia (ak také sú),
 • platobné a dodacie podmienky, ak je to relevantné,
 • informácie o práve Objednávateľa v postavení Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby spolu
  s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva alebo uvedenie informácie o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy,
 • poučenie o zodpovednosti Poskytovateľa za vady Služby a
 • informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov Objednávateľom v postavení Spotrebiteľa.
 1. Orgánom dozoru Poskytovateľa (v oblasti dohľadu nad elektronickým poskytovaním služieb) je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
 1. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán, za ktorú sa považuje aj dohoda uzatvorená v elektronickej forme, ak je odsúhlasená (potvrdená) oboma Zmluvnými stranami.
 1. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“), v prípade, ak je Objednávateľ Spotrebiteľom.
 1. Kontaktné údaje Poskytovateľa a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: s Andelom s. r. o., Koniarekova 30, 917 01 Trnava, emailangelsbarbershop@angelsbarbershop.sk, tel. č. +421 910 958 057.

III. OBJEDNÁVKA SLUŽBY A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. V prípade záujmu Objednávateľa o záväzné objednanie si niektorej zo Služieb ponúkaných Poskytovateľom na webovej stránke a o uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom webovej stránky je Objednávateľ oprávnený kliknúť na tlačidlo Rezervovať termín nachádzajúci sa na webovej stránke a vyplniť tam uvedený objednávkový (rezervačný) formulár).
 1. Po kliknutí na tlačidlo Rezervovať termín si Objednávateľ v rámci tam zobrazeného objednávkového formulára:
 1. zvolí konkrétnu Službu, o ktorej poskytnutie má záujem,
 2. môže si zvoliť aj konkrétneho zamestnanca alebo inú osobu poverenú Poskytovateľom, ktorý Službu vykoná (z tam zverejnenej aktuálnej ponuky Poskytovateľa),
 3. konkrétny dostupný dátum a čas (hodinu), kedy chce, aby mu bola Služba dodaná,
 4. uvedie svoje identifikačné údaje potrebné k riadnemu uzatvoreniu Zmluvy Zvolením,
 5. zvolí si spôsob platby za Službu (na mieste alebo online, pomocou platobnej brány).
 1. K platnému uzatvoreniu Zmluvy prostredníctvom elektronického objednávkového formulára je Objednávateľ povinný vyplniť všetky požadované identifikačné údaje v rámci objednávkového formulára. Po vyplnení všetkých požadovaných identifikačných údajov, vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami a ich znením (prostredníctvom na to určeného políčka v Objednávkovom formulári) a kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá Objednávateľ Poskytovateľovi Objednávku.
 1. Objednávka, ktorá je doručená Poskytovateľovi, sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom. Objednávateľ berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v elektronickom objednávkovom formulári.
 1. Poskytovateľ prostredníctvom elektronickej správy doručí Objednávateľovi Potvrdenie objednávky, ktoré je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami.
 1. Po vzniku Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi objednanú Službu a povinnosť Objednávateľa zaplatiť v nižšie uvedenej lehote cenu za Službu a povinnosť dostaviť sa do priestorov prevádzky Poskytovateľa, ktorá sa nachádza na adrese Seredská 6999/178, 917 05 Trnava – Modranka v objednanom termíne, za účelom dodania objednanej Služby Poskytovateľom.
 1. V prípade, ak Poskytovateľ nedoručí Objednávateľovi Potvrdenie objednávky platí, že k uzatvoreniu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
 1. Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi po doručení Potvrdenia objednávky od Poskytovateľa skontrolovať obsah Objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky odporúča Poskytovateľ Objednávateľovi, aby o tom Poskytovateľa bez zbytočného odkladu upovedomil prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením elektronického objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Objednávateľ neupozornil Poskytovateľa na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Objednávateľa k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Poskytovateľa.

IV. CENOVÉ, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY, TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY

 1. Cena Služieb ponúkaných Poskytovateľom na webovej stránke je uvedená vždy pri konkrétnej Službe (ďalej ako „cena“). Cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak.
 1. Spolu s Potvrdením objednávky môže Poskytovateľ doručiť Objednávateľovi aj zálohovú faktúru (predfaktúru) s vyčíslenou cenou Služby vrátane DPH. Riadnu faktúru (daňový doklad) alebo iné príslušné potvrdenie o platbe za zvolenú Službu (v závislosti od druhu zvolenej platby) doručí Poskytovateľ Objednávateľovi:
 1. prostredníctvom elektronickej správy za podmienky, že cenu uhradil online formou prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke, s čím Objednávateľ týmto súhlasí, vždy najneskôr do termínu poskytnutia Služby,
 2. odovzdaním uvedeného dokladu na mieste, v prevádzke Poskytovateľa, v prípade platby na mieste, a to po úhrade ceny za dodanú Službu.
 1. Pri Objednávke Služby (v rámci objednávkového formulára) si Objednávateľ zvolí, akým spôsobom uhradí Poskytovateľovi cenu za objednanú Službu. Objednávateľ si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady ceny za Službu:
 1. platba na mieste (v priestoroch prevádzky Poskytovateľa po dodaní zvolenej Služby, a to niektorým zo spôsob oznámených mu Poskytovateľom pri poskytovaní Služby, v závislosti od aktuálnych možností Poskytovateľa, t. j. v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty),
 2. prostredníctvom platobnej brány Stripe od spoločnosti Stripe, Inc. implementovanej na webovej stránke. Pri platbe prostredníctvom platobnej brány postupuje Objednávateľ podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány a pred jej použitím je povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi používanie platobnej brány, čo týmto berie na vedomie..
 1. V prípade, ak si Objednávateľ zvolí spôsob platby prostredníctvom platobnej brány (v zmysle bodu 3. vyššie), je povinný uhradiť cenu za Službu bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a presmerovaní na osobitné rozhranie platobnej brány, pričom je povinný postupovať podľa tam uvedených pokynov. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu na strane Poskytovateľa nebude možné zrealizovať platbu prostredníctvom uvedenej platobnej brány na webovej stránke, je Objednávateľ povinný uhradiť cenu za zvolenú Službu najneskôr ihneď po dodaní Služby v prevádzke Poskytovateľa.
 1. Miestom dodania objednanej Služby je adresa prevádzky Poskytovateľa, ktorá sa nachádza na nasledujúcej adrese: Seredská 6999/178, 917 05 Trnava – Modranka. Objednávateľ berie na vedomie, že ním objednaná Služba mu bude poskytnutá Poskytovateľom na vyššie uvedenej adrese jeho prevádzky.
 1. Objednávateľ je oprávnený zmeniť záväzne objednaný termín dodania Služby (uvedený v Potvrdení objednávky) najneskôr do 24 hodín pred záväzne objednaným termínom dodania Služby, a to prostredníctvom informovania Poskytovateľa o tejto plánovanej zmene prostredníctvom elektronickej správy alebo telefonicky (s následným potvrdením prostredníctvom elektronickej správy) s využitím kontaktných adries Poskytovateľa uvedených v bode 6. čl. II. tejto Zmluvy. V rámci zmeny záväzného termínu objednanej Služby sa Zmluvné strany dohodnú na novom termíne dodania Služby, ktorý Objednávateľovi Poskytovateľ, za primeraného použitia postupu upraveného v čl. III. týchto obchodných podmienok, potvrdí. Objednávateľ berie na vedomie, že po uplynutí lehoty špecifikovanej v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok nie je možné, vzhľadom na prevádzkové dôvody Poskytovateľa, záväzný termín dodania Služby zmeniť.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODĽA ZOS

 1. V zmysle § 7 ZoS má Objednávateľ ako Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy ako zmluvy uzavretej na diaľku, a to do 14 dní odo dňa uzatvorenia takejto Zmluvy (odo dňa doručenia Potvrdenia objednávky), a to aj bez uvedenia dôvodu, ak nie je v § 7 Zos alebo ďalej v týchto obchodných podmienok uvedené inak.
 1. Objednávateľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný kontaktovať Poskytovateľa, a to informovaním Poskytovateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy zaslaním vyplneného Formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.  Objednávateľ je oprávnený doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok. Objednávateľ  je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Poskytovateľovi do konca 14 dňovej lehoty (odo dňa uzatvorenia Zmluvy).
 1. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, najneskôr však do 14 dní, vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Objednávateľ sa však môže s Poskytovateľom dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny Objednávateľovi, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY UZATVORENEJ V ZMYSLE TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK – Vzhľadom na to, že predmetom Zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito obchodnými podmienkami je poskytnutie Služieb, berie Objednávateľ na vedomie, že v prípade, ak v súlade s § 7 ods. 6 udelí nižšie uvedeným spôsobom súhlas s poskytnutím Služby (so začatím jej poskytovania) pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom dodaní Služby (jej realizácií).
 1. Súhlas s poskytnutím Služby (so začatím jej poskytovania) pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy (so začatím jej poskytovania) je Objednávateľ oprávnený udeliť prostredníctvom na to určeného tlačidla v objednávkovom formulári (pred záväzným odoslaním Objednávky). V prípade, ak Objednávateľ udelí uvedený súhlas, berie týmto na vedomie, že poskytnutím Služby (ostrihaním, úpravou brady alebo ich kombináciou) stráca možnosť odstúpenia od Zmluvy, pretože došlo k úplnému poskytnutiu Služby a tiež vyhlasuje, že prostredníctvom bodov 4. a 5. tohto článku obchodných podmienok bol o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy v prípade udelenia predmetného súhlasu riadne poučený.

VI. ZÁNIK ZMLUVY

 1. Ak nastanú na strane Poskytovateľa okolnosti, ktoré mu znemožňujú dostatočne zabezpečiť Službu objednanú Objednávateľom v súlade so Zmluvou, menovite v nasledujúcich prípadoch:
 1. ak z dôvodu pandemickej alebo inej obdobnej celospoločenskej situácie sú príslušnými orgánmi verejnej moci prijaté opatrenia alebo obmedzenia, ktoré poskytnutie Služby zakazujú alebo obmedzujú, alebo ak vzhľadom na pandemickú alebo obdobnú celospoločenskú situáciu Poskytovateľ na základe svojho rozhodnutia  vyhodnotí, že poskytnutie Služby by mohlo ohroziť zdravie týchto osôb,
 2. ak z dôvodov tzv. vyššej moci (t. j. skutočnosti, ktoré pôsobia nezávisle od vôle Poskytovateľa, a ktorých výskyt nemôže vopred predpokladať a/alebo ovplyvniť) bude Poskytovateľovi znemožnené Službu poskytnúť, ku ktorým patrí najmä vojna, vyhlásený vojnový stav, výskyt živelnej pohromy alebo inej obdobnej udalosti, alebo
 3. ak príde k výskytu inej objektívne obdobnej závažnej situácie, ktorá Poskytovateľovi uskutočnenie Služby znemožní,

je Poskytovateľ oprávnený Službu zrušiť (ďalej aj ako „zrušenie Služby“), alebo presunúť termín uskutočnenia Služby na iný, náhradný termín (ďalej aj ako „zmena termínu Služby“).

 1. Nároky Objednávateľa v prípade zrušenia Služby – V prípade, že príde k zrušeniu Služby Poskytovateľom, je Poskytovateľ povinný prostredníctvom elektronickej správy oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi, a to bez zbytočného odkladu po zrušení Služby. Doručením oznámenia podľa predchádzajúcej vety uzatvorená Zmluva zaniká (t. j. oznámenie sa považuje za oznámenie o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom) a Poskytovateľ vráti Objednávateľovi cenu za Službu (prípadne aj cenu za ostatné súvisiace plnenia, ak boli súčasťou Zmluvy), ktorú Objednávateľ Poskytovateľovi uhradil, a to
 1. priamou platbou v jej plnej výške a v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi, alebo
 2. vystavením tzv. vouchera od Poskytovateľa v hodnote ceny za zrušenú Službu, ktorý bude môcť Objednávateľ použiť na úhradu ceny za Službu v inom termíne u Poskytovateľa, v prípade, ak bude mať Objednávateľ záujem o inú Službu poskytovanú Poskytovateľom a bude si takúto inú Službu u Poskytovateľa Objednávať, s platnosťou 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
 1. Po doručení elektronickej správy od Poskytovateľa podľa bodu 2. tohto článku obchodných podmienok, ktorou dá Poskytovateľ možnosť Objednávateľovi si zvoliť medzi tam uvedenými spôsobmi vrátenia uhradenej ceny za zrušenú Službu, je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi, ktorý z tam uvedených spôsobov vrátenia uhradenej ceny si zvolil, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia elektronickej správy podľa bodu 2. vyššie. V prípade, ak si Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu niektorý z tam uvedených spôsobov nezvolí, voľbu uvedených nárokov uskutoční Poskytovateľ, a to tak, že vystaví Objednávateľovi voucher podľa písm. a. bodu 2. vyššie.
 1. V elektronickej správe, ktorou si Objednávateľ volí niektorý z nárokov podľa bodu 2. tohto článku obchodných podmienok, je oprávnený uviesť aj číslo jeho bankového účtu a tiež bližšiu špecifikáciu objednanej Služby.
 1. Nároky Objednávateľa v prípade zmeny termínu Služby – V prípade, že príde k zmene termínu Služby Poskytovateľom podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je Poskytovateľ povinný prostredníctvom elektronickej správy oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi, a to bezprostredne po výskyte tejto skutočnosti. Súčasne s doručením oznámenia podľa predchádzajúcej vety doručí Poskytovateľ Objednávateľovi aj informáciu o novom termíne Služby alebo informáciu o tom, v akej lehote mu nový termín Služby oznámi.
 1. V prípade, ak Objednávateľ nemá záujem o Službu v novom náhradnom termíne, je oprávnený od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť, pričom o tejto skutočnosti je povinný Poskytovateľa informovať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene termínu Služby Poskytovateľom. V prípade, ak Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety nedoručí Poskytovateľovi informáciu o nesúhlase so zmenou termínu konania Služby a o odstúpení od Zmluvy platí, že so zmenou termínu Služby súhlasí. Súčasne s doručením oznámenia o nesúhlase so zmenou termínu Služby je Objednávateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa, namiesto vrátenia uhradenej ceny za Službu, o vystavenie tzv. vouchera od Poskytovateľa v hodnote ceny za Službu, ktorý bude môcť Objednávateľ použiť na úhradu ceny za inú Službu v novom termíne poskytnutom Poskytovateľom, v prípade, ak bude mať Objednávateľ záujem o inú Službu poskytovanú Poskytovateľom a bude si takúto inú Službu u Poskytovateľa Objednávať, s platnosťou 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
 1. Platnosť vouchera vystaveného podľa písm. b. bodu 2. alebo bodu 6. tohto článku obchodných podmienok je 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia Poskytovateľom, t. j. Objednávateľ je oprávnený ho využiť na Službu poskytovanú Poskytovateľom v rámci uvedenej lehoty.
 1. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí cenu za Službu v termínoch podľa čl. IV. týchto obchodných podmienok, je Poskytovateľ oprávnený od uzatvorenej Zmluvy, a to elektronickou správou doručenou Objednávateľovi, odstúpiť.
 1. Nároky Poskytovateľa v prípade nedostavenia sa Objednávateľa na zvolený termín poskytnutia Služby – V prípade, že sa Objednávateľ nedostaví na ním záväzne zvolený termín poskytnutia Služby, platí, že:
 1. v prípade, ak si Objednávateľ zvolil ako spôsob úhrady ceny za Službu platbu na mieste (v prevádzke Poskytovateľa), nedostavením sa na záväzne dohodnutý termín poskytnutia Služby Objednávateľom (najneskôr 30 minút po jeho začiatku) Zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zaniká, a
 2. V prípade, ak si Objednávateľ zvolil ako spôsob úhrady ceny za Službu platbu prostredníctvom platobnej brány v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok a túto aj zrealizoval a nedostavil sa na záväzne dohodnutý termín poskytnutia Služby, tak platí, že:
 • je Objednávateľ oprávnený kontaktovať Poskytovateľa a najneskôr do siedmich dní odo dňa uplynutia záväzného termínu poskytnutia Služby sa s ním dohodnúť na novom termíne poskytnutia Služby,
 • ak Objednávateľ Poskytovateľa nekontaktoval so žiadosťou o poskytnutie náhradného termínu ani do 7 dní odo dňa uplynutia záväzného termínu poskytnutia Služby, márnym uplynutím uvedenej dodatočnej 7 dňovej lehoty Zmluva zaniká. Zároveň, na základe analogického a primeraného použitia § 641 ods. 1 Občianskeho zákonníka patrí Poskytovateľovi dohodnutá cena za Službu, ktorú už Objednávateľ Poskytovateľovi uhradil prostredníctvom platobnej brány implementovanej na webovej stránke (pretože Poskytovateľ bol ako zhotoviteľ ochotný a pripravený Službu poskytnúť – vykonať dielo, pričom mu v tom opakovane zabránili okolnosti na strane Objednávateľa). V zmysle vyššie uvedeného tak Objednávateľ, po výskyte vyššie opísaných skutočností, nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny za ním záväzne objednanú Službu.

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Poskytovateľ poskytuje na Služby, ktoré ponúka na svojej webovej stránke a ktoré má Objednávateľ možnosť si prostredníctvom elektronického objednávkového formulára objednať, záruku za vady Služby, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi a za nižšie uvedených podmienok.
 1. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení ceny za Službu, ktorý Poskytovateľ doručí Objednávateľovi najneskôr po poskytnutí Služby, a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 1. Poskytovateľ informuje Objednávateľa o možnosti uplatnenia si reklamácie pri Potvrdení objednávky doručením týchto obchodných podmienok a tiež ich zverejnením na webovej stránke.
 1. Objednávateľ je oprávnený si uplatniť reklamáciu poskytnutej Služby voči Poskytovateľovi bezprostredne po vzniku vytýkanej vady (napríklad na mieste po poskytnutí Služby), vždy však najneskôr do 3 mesiacov odo dňa úplného poskytnutia Služby (v súlade s analogickým a primeraným použitím § 654 ods. 1 Občianskeho zákonníka), t. j. do konca záručnej doby (ďalej ako „záručná doba“).
 1. Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu aj prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 6. čl. II týchto obchodných podmienok alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.
 1. Pri uplatnení reklamácie Objednávateľ uvedie skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že Služba má vady a uvedie podľa možnosti aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli.
 1. Po doručení reklamácie Poskytovateľ informuje Objednávateľa o tom, že reklamáciu prijal, a preverí, či bola uplatnená v záručnej dobe. Zároveň v oznámení podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ poučí Objednávateľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a podľa rozhodnutia Objednávateľa – Spotrebiteľa o tom, ktoré zo svojich práv podľa písm. g. tohto bodu tohto článku obchodných podmienok uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Poskytovateľ vybaví prijatú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia uplatnenia reklamácie (v súlade so spôsobom určenia reklamácie podľa písm. e. tohto bodu tohto článku obchodných podmienok). Ak Poskytovateľ nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, je Objednávateľktorý je Spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to v zmysle príslušných právnych predpisov.
 1. V prípade reklamácie, ktorá bude Poskytovateľom uznaná má Objednávateľ, vzhľadom na charakter poskytovanej Služby, nasledovné nároky: (i) ak ide o vadu Služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla poskytnúť riadne tak, ako Služba bez vady,  Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť; (ii) ak ide o neodstrániteľné vady Služby, ktoré však nebránia riadnemu poskytnutiu Služby, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Služby. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím primeranej zľavy z ceny Služby sa prihliadne najmä na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby.

 

 1. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Objednávateľa poskytne Poskytovateľ na požiadanie Objednávateľa prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Objednávateľa.
 1. O výsledku reklamácie informuje Poskytovateľ Objednávateľa bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Objednávateľa o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie je Poskytovateľ povinný vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Poskytovateľ spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Objednávateľovi potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Poskytovateľ Objednávateľa o spôsobe vybavenia reklamácie niektorým zo spôsobov upravených týmto reklamačným poriadkom, t. j.:
 1. vrátením ceny za Službu a ostatných nákladov,
 2. vyplatením primeranej zľavy z ceny za Službu alebo
 3. odôvodeným zamietnutím reklamácie.
 1. V ostatných otázkach reklamácie Služby, ktoré nie sú upravené týmto článkom obchodných podmienok, postupuje Poskytovateľ podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

VIII. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

 1. Pri poskytovaní Služieb a uzatváraní Zmlúv v súvislosti so zverejnenými Službami Poskytovateľa na jeho webovej stránke prichádza k spracúvaniu osobných údajov Objednávateľov (ďalej ako „Dotknuté osoby“).
 1. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom, ku ktorému dochádza prostredníctvom poskytovania Služieb na základe týchto obchodných podmienok, sú zverejnené v informáciách o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom.

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Každý Objednávateľ v postavení Spotrebiteľa má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.
 1. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Objednávateľ v postavení Spotrebiteľa spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Objednávateľ, v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 1. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 1. Objednávateľ, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.
 1. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 1. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny, ak nie je vyššie, v príslušných častiach týchto obchodných podmienok, uvedené inak.
 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.01.2022.