ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.angelsbarber.sk
  1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou s Andelom s. r. o., so sídlom Koniarekova 30, 917 01 Trnava, IČO: 50 829 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39963/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.angelsbarber.sk (ďalej ako „webová stránka“) a prostredníctvom nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese s Andelom s. r. o., Koniarekova 30, 917 01 Trnava, alebo e-mailom na e-mailovú adresu angelsbarbershop@angelsbarbershop.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

 

  1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. Konkrétne informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania a stanovenej dobe uchovávania nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvania

 

Právny základ

 

 

Kategórie osobných údajov

 

Doba uchovávania

 

 

Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko,  kontaktné údaje  – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho týkajú Fyzické osoby, právnické osoby– zákazníci a fyzické osoby – kontaktné osoby zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (vybavovanie dopytov, prijímanie objednávok – rezervácia termínu, realizácia platby, dodanie služby a pod.) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy  (vrátane predzmluvných vzťahov) Bežné osobné údaje (meno, priezvisko,  kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie, údaje o objednanej službe) Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Fyzické osoby – zákazníci Prevádzkovateľa, ktorí s ním uzatvoria zmluvu prostredníctvom elektronického objednávkového formulára (vrátane fyzických osôb – podnikateľov)
Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku Fyzické osoby – zákazníci, ktorí si objednali službu od Prevádzkovateľa prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom elektronického objednávkového formulára)
Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mailová adresa) 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti Do vybavenia uplatnených práv Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa uplatnenia práv Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke,  profilu Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky (ktoré nemajú povahu dopytov) Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., iné údaje uvedené v správe 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz
Priamy marketing – posielanie newsletter-u Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby E-mailová adresa 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu newsletter-u a udelili súhlas
Priamy marketing – bývalí a súčasní zákazníci (klientský newsletter) Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v  potrebe Prevádzkovateľa informovať svojich klientov o aktuálnych obchodných ponukách a iných informáciách týkajúcich sa klientov E-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta (v prípade, kedy je klientom právnická osoba) 3 roky odo dňa objednania služby alebo do odhlásenia sa z odberu newslettru Fyzické osoby, ktoré si v minulosti objednali službu od Prevádzkovateľa
Organizovanie online súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov na komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa (webová stránka, profil na sociálnych sieťach) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Meno, priezvisko, kontaktné údaje, iné osobné údaje v zmysle štatútu súťaže Počas trvania súťaže a pri výhercoch 3 roky odo dňa ukončenia súťaže najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže
Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – súborov cookies) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

  1. Zdroj osobných údajov

 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke služieb prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa).

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať službu, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti (a to najmä v prípade rezervačného formulára, ktorý zároveň slúži ako objednávkový formulár na uzatvorenie Zmluvy na webovej stránke).

 

  1. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRENOS DO TRETích krajín a profilovanie

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať, ako tretie strany, Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcii) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád služby v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
  • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a
  • spoločnosť poskytujúca online newsletteringové služby (služba MailChimp).

 

Pri plnení zmluvy voči zákazníkom Prevádzkovateľa môžu byť príjemcom Vašich osobných údajov spoločnosť poskytujúca služby v oblasti bezhotovostného platobného styku (platobná brána Stripe). Vyššie uvedený subjekt vystupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení samostatného prevádzkovateľa a podmienky spracúvania Vašich osobných údajov touto spoločnosťou nájdete na jej webovej stránke alebo v iných ňou zverejnených dokumentoch.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google Ireland Limited a Meta Platfroms Inc., ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj európsky prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a Instagram (spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľ alebo zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

Prichádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k ich prenosu do tretích krajín?

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta Platforms, Inc. a Google, LLC.

K prenosu Vašich osobných údajov do USA spoločnosti The Rocket Science Group (prevádzkovateľ služby Mailchimp), prichádza v prípade, ak sa prihlásite k odberu newsletter-u, a to na základe Vášho súhlasu. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

  1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

  1. SOciálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook alebo Instagram. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php a (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/.

 

  1. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.02.2023. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.